Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Art. 1

Onder hierna genoemd “HANDELAAR” wordt verstaan Atop BVBA, Monseigneur De Haernelaan 31, 8500 Kortrijk, België, handelend als handelaar onder ondernemingsnummer BE-0447.302.632.

Onderhavige Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst met een bezoeker van de website vliegenvanger.be, uitgevoerd op de winkelpagina’s, hierna “KLANT” genoemd, afgesloten met HANDELAAR. Deze Verkoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de KLANT. Bijkomende voorwaarden van de KLANT worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een e-mail die een bestelling inhoudt.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u over een persoonlijk e-mail adres en toegang tot het Internet te beschikken. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3

De HANDELAAR is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van elektronische communicatiediensten of voor fouten of gebreken in hun apparatuur. De HANDELAAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data gedurende en/of door dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheid.

De HANDELAAR heeft het recht zich op overmacht te beroepen. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de HANDELAAR zijn toe te rekenen. Onder overmacht zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming van een contract onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: brand, vernieling, ongeval, overstromingen, weersomstandigheden, of daarmee gelijk te stellen onheil en stakingen in andere bedrijven dan die van de HANDELAAR.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de HANDELAAR opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de HANDELAAR niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien de HANDELAAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de KLANT gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

De aanspraken van de KLANT onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

HERROEPINGSRECHT

Art. 4

Zie pagina “Herroepingsrecht

BETALING

Art. 5

Betaling gebeurt elektronisch via krediet- of debetkaart of via bankoverschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Bij betaling via bankoverschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING

Art. 6

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via krediet- of debetkaart of bevestiging van de betaling via bankoverschrijving. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via bankoverschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN

Art. 7

Op deze Verkoopvoorwaarden evenals alle contracten gesloten met de HANDELAAR is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen verbinden de HANDELAAR en de KLANT zich ertoe om een minnelijke schikking te zoeken. Elk geschil dat in verband staat met de contracten gesloten met de HANDELAAR zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.

BINDING

Art. 8

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Kortrijk bevoegd.

COMMUNICATIE

Art. 9

Tenzij anders aangegeven bij specifieke voorwaarden in deze Verkoopvoorwaarden, aanvaarden de HANDELAAR en de KLANT elektronische communicatie (zoals bijvoorbeeld e-mail) als bewijsmiddel en bindend.

De enige geldige en juridisch bindende versie van de Verkoopvoorwaarden is het Nederlandstalig origineel.

De huidige versie van de Verkoopvoorwaarden is in voege getreden op 1 juli 2017 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld.

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons cookiebeleid. Je leest meer informatie in ons Privacybeleid.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close